ONLINE REZERVACEFacebook

Provozní řád

Provozní řád Fit Studia Kolovraty

Všeobecná ustanovení

 1. Tento provozní řád Fit Studia Kolovraty (dále v textu jen „provozní řád“) byl vydán společností Paluba Fit Class Relax Club s.r.o., se sídlem Myslíkova 258/8, Praha 2 – Nové Město, 10200, IČO : 28445813, která je provozovatelem fit studia Fit Studio Kolovraty na adrese Pod Zastávkou 505/1, Praha 10 – Kolovraty, 10300 (dále v textu „fit studio“).
 2. Tento provozní řád upravuje práva a povinnosti všech osob (dále jen „klient/klienti“), které využijí služby fit studia.
 3. Každý klient je povinen se s tímto provozním řádem seznámit a jeho ustanovení po dobu své návštěvy ve fit studiu bezpodmínečně dodržovat. Za nezletilé děti a jejich chování zodpovídá jejich zákonný zástupce. Provozní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti personálu i všech klientů fit studia.
 4. Uhrazením kurzovného, ceny lekce či jiné služby vyjadřuje klient souhlas s provozním řádem.

Provozní podmínky

 1. Fit studio disponuje 2 sály, které jsou určené pro skupinové či individuální lekce. Kapacita velkého sálu je daná typem skupinové lekce, maximální kapacita sálu je však 25 osob, kapacita malého sálu 15 osob.
 2. Otevírací doba fit studia je stanovena dle rozpisu skupinových a individuálních lekcí a je případně dle změn v rozvrhu aktualizována. Aktuální otevírací doba je vždy vyvěšena na webových stránkách www.fitkolovraty.cz
 3. Mimo otevírací dobu může být personál ve fit studiu přítomen, jeho přítomnost však neslouží k obsluze klientů, nýbrž k zabezpečení úklidu prostor fit studia, řešení administrativních, provozních záležitostí aj.
 4. Úklid prostor studia je prováděn průběžně během celého dne, záleží na počtu lekcí a pohybu osob ve fit studiu, vždy však minimálně 1x denně.
 5. Vytápění fit studia je zajištěno dálkově, s možností regulace. Fit studio je napojeno na veřejný vodovod pitné vody. Osvětlení je zářivkové, ventilace je zabezpečena okny, případně centrální vzduchotechnikou.
 6. Fit studio je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití, skupinovému i individuálnímu cvičení, relaxaci a regeneraci klientů.

Podmínky účasti na kurzech, skupinových lekcích, ceník, platební podmínky

 1. Účast na skupinových lekcích či kurzech pro děti či dospělé je zpoplatněna (pokud se nejedná o ukázkovou lekci zdarma).
 2. Ceny kurzů pro děti a dospělé jsou vždy uvedeny na webu a v přihlášce k danému kurzu, kterou zájemce o kurz obdrží. Zájemce o kurz je povinen si přihlášku přečíst, seznámit se se všemi body v ní uvedenými a vyplněnou a podepsanou pak odevzdat personálu fit studia. Kurzovné se hradí způsobem uvedeným v přihlášce.
 3. Ceny skupinových lekcí jsou vyvěšeny na webu www.fitkolovraty.cz, jsou k dispozici v prostorách recepce fit studia a v rezervačním systému (cena je uvedena u každé lekce). Ceny rovněž na vyžádání sdělí i personál fit studia.
 4. Zboží a služby lze hradit v hotovosti, platební kartou, poukázkami Sodexo či Multisport nebo ActivePass kartou. Pokud je některá lekce či kurz omezena na konkrétní způsob/y platby, je tak vždy uvedeno v přihlášce ke kurzu, v rezervačním systému a na webu www.fitkolovraty.cz
 5. Klienti mohou hradit vstupy na skupinové lekce z přednabitých kreditů. Kredit si mohou dobít na svůj uživatelský účet osobně na recepci fit studia nebo online přímo přes rezervační systém. Při dobití kreditů v hodnotě vyšší než 500,-  náleží klientovi bonus při dobití a kredit má omezenou platnost. Při dobití 500,- obdrží klient kredit 550,- s platností 2 měsíce. Při dobití 1000,- obdrží klient kredit 1100,- s platností 4 měsíce. Při dobití 2000,- obdrží klient kredit 2250,- s platností 6 měsíců. Platnost kreditu se neprodlužuje, výjimkou jsou vážné zdravotní důvody (o kterých nás klient včas vyrozumí) či znovudobití dalšího kreditu, s kterým se automaticky prodlouží i stávající kredit (dobití však musí být provedeno ještě v době platnosti stávajícího kreditu). Rezervační systém automaticky posílá 21 dní před skončením platnosti kreditu e-mail s datem konce platnosti kreditu a jeho výši. Finanční prostředky za dobité kredity se nevrací. Pokud již klient nemůže dále kredit čerpat, může jej převést na třetí osobu.
 6. Osoby mladší 15 let mohou využívat služby fit studia pouze v doprovodu osoby zákonného zástupce či jiné osoby, která dosáhla věku alespoň 18 let (dále jen „doprovod“). Za osobu mladší 15 let po dobu využívání služeb fit studia v plném rozsahu odpovídá doprovod. Škody způsobené fit studiu či třetím osobám důsledkem chování osoby mladší 15 let je povinen nahradit doprovod.

Pravidla chování ve fit studiu

 1. Vstup do fit studia je povolen osobám starším 15-ti let. Osoby mladší 15-ti let mají povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, která je za ně plně zodpovědná. Vstup každé osoby mladší 15-ti let je povinen návštěvník při vstupu hlásit u obsluhy na recepci fit studia či přítomnému instruktorovi.
 2. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené hodiny instruktor fit studia, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem osoby do a z cvičebního sálu a jejím převzetím instruktorem. Do té doby a po zpětném předání osoby instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je za pohyb osoby mladší 15-ti let odpovědný doprovod. Malé děti se nesmí volně pohybovat v prostorách studia bez oprávněného dozoru.
 3. Malé děti se smí pohybovat v prostorách fit studia jen ve vyhrazených prostorách pro děti v tzv. dětském koutku a také ve cvičebním sále v rámci rozvrhu lekcí určených pro děti.
 4. Do všech prostor fit studia je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení, příp. zcela bez oděvu. V těchto případech je personál oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby fit studio opustili bez nároku na vrácení vstupu.
 5. Vstup do cvičebních prostor fit studia je povolen jen v čisté a pro daný typ cvičení vhodné sportovní obuvi (vyjma lekcí jógy a zdravotního cvičení, kde se cvičí bez bot)a ve vhodném sportovním oblečení. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatny a návštěvníci jsou povinni si své věci uložit do uzamykatelných skříněk, tyto řádně zamknout a klíč po dobu pobytu ve fit studiu osobně opatrovat. Při ztrátě věcí v prostorách šaten neuzamčených ve skříňkách nenese provozovatel žádnou zodpovědnost. Odkládání věcí, zejména oblečení, obuvi a jiných věcí (např. batohů a sportovních kabel, či osobních kabelek) je mimo prostor šatny zakázáno. Cenné věci je povinen návštěvník uchovat u obsluhy na recepci. Při ztrátě těchto věcí v prostorách šaten a botníků či uložených věcí jinak než v úschově na recepci nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.
 6.  V celém prostoru fit studia platí zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů návykových, omamných a psychotropních látek, vodění psů a jiných zvířat.
 7. Návštěvník přítomný ve fit studiu neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným. V opačném případě je provozovatel oprávněn návštěvníka z prostoru fit studia vykázat či odepřít mu vstup. Z návštěvy jsou vyloučeny osoby, které svým onemocněním ohrožují zdraví jiných osob, nebo jejichž návštěva by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost a čistotu provozu, mravní a společenské zásady. Takovéto osoby je provozovatel oprávněn z prostoru fit studia vykázat či mu odepřít vstup.
 8. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku a hygieny v celém prostoru fit studia, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu.
 9. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit obsluze na recepci. Jakékoliv úpravy a přesouvání jakéhokoliv vybavení a zařízení fit studia bez předchozího souhlasu či pokynu oprávněné osoby je zakázáno.
 10. Návštěvníci v prostorách fit studia užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Užívání veškerého vybavení a zařízení fit studia je možné jen s předchozím souhlasem provozovatele. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit obsluze na recepci fit studia. Cvičení s takovýmto vybavením či náčiním není povoleno. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky ve cvičebních sálech, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.
 11. Klienti jsou povinni před opuštěním prostor fit studia řádně vyklidit skříňku v šatnách, vrátit zapůjčený klíček od skříňky, zapůjčený ručník či jinou zapůjčenou pomůcku fit studia. V případě nevrácení/ztráty klíčku od skříňky je klient povinen kompenzovat provozovateli tuto ztrátu částkou 80,-.
 12.  Klienti nesmí dobrovolně umožnit vstup do fit studia osobě, která nenahlásila svou přítomnost na recepci fit studia.
 13.  Klienti nesmí vstupovat do prostor vyčleněných personálu.
 14.  Klienti v případě výpadku elektrického proudu po dobu delší než 10 minut jsou povinni neprodleně opustit veškeré prostory fit studia.
 15. V případě požáru jsou klienti povinni dodržovat pokyny obsluhy k evakuaci a držet se vyznačených evakuačních cest.
 16.  Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese bez výjimek fit studio zodpovědnost a to ani po opuštění prostor fit studia. Těhotné ženy a klienti v rekonvalescenci musí s touto skutečností obeznámit lektora před začátkem lekce. Rovněž klienti, kteří mají určité zdravotní obtíže, o kterých by měl lektor vědět o tomto lektora uvědomí. V případě jakéhokoliv zranění je každý povinen toto oznámit obsluze recepce. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička.
 17.  V případě krádeže ohlásí klient obsluze recepce poškození. Dále je jeho povinností si zavolat policii k sepsání protokolu a vyplnit si tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

Podmínky a pravidla užívání rezervačního systému (pro lepší pochopení formou otázek a odpovědí)

Jak se klient může zarezervovat na vybranou skupinovou lekci ?

Rezervace skupinových lekcí si každý klient provádí sám online v rezervačním systému (http://fitkolovraty.isportsystem.cz), kde se zaregistruje a poté pod svým uživatelským účtem rezervace provádí.

Rezervace místa na lekci je závazná a vytvořením rezervace souhlasí klient s podmínkami rezervačního systému (které jsou uvedeny v jedné ze záložek, které v rezervačním systému vidí, na webu a rovněž také zde níže v provozním řádu)

Jaké jsou způsoby pro zrušení rezervace na skupinovou lekci ?

Rezervace se ruší pouze v rezervačním systému po přihlášení do klientova uživatelského účtu. Zarezervovanou lekci vidí klient v rozvrhu označenou fajfkou, stačí na danou lekci kliknout a poté kliknout na symbol koše, čímž se rezervace smaže, pokud je to v povolené časové lhůtě (minimálně 3 hodiny před lekcí). Telefonická storna rezervací či přes e-mail nejsou brány v potaz.

Jaké jsou lhůty pro rušení rezervací bez storno poplatku ?

Z lekcí je možné se odhlásit max. 3 hodiny před jejich začátkem, pak už systém neumožní rezervaci zrušit a není tak možné učinit ani telefonicky, či e-mailem.

Pozdější rušení rezervací není možné (klient se může omluvit, že nedorazí, tím se však rezervace neruší a ani nezaniká povinnost uhradit storno poplatek) a pokud na lekci klient nedorazí (může za sebe poslat i náhradníka), je účtován 100% storno poplatek, který poté uhradí na recepci studia, případně pošle převodem na účet (pokyny k platbě storno poplatku zasílá rezervační systému automaticky po označení klienta v systému „nepřišel“.

Lze vytvořit více rezervací na jednu lekci pod jedním uživatelským účtem ?

Ano, je to možné.

Na jeden uživatelský účet lze vytvořit libovolný počet rezervací (např. i pro kamarádku, přítele...). Je však třeba pamatovat na to, že v případě, že kamarádka, či jiná další rezervovaná osoba nedorazí, je rezervace vytvořená na klientovo  jméno a tím pádem platí storno poplatek on.

Co když je lekce plná ? Lze se přihlásit jako náhradník ?

Pokud je u lekce napsáno obsazeno, je plně obsazena, tzn. už je naplněn i povolený počet náhradníků a není tedy možné se přihlásit ani jako náhradník.

Pokud je u lekce napsáno pouze náhradníci, je možné se nahlásit jako náhradník a čekat zda se někdo z lekce odhlásí. Pokud se tak stane (a rezervovaní klienti se mohou odhlásit maximálně 3 hodiny před konáním lekce), posune systém klienta z pozice náhradníka na platnou rezervaci (dorazí SMS s touto informací) a je zde možnost se ještě 2 hodiny před lekcí odhlásit, v případě, že už klient s místem na lekci nepočítal. Pokud tak klient neučiní, rezervace je plně platná a platí pro ni stejné podmínky jako pro každou jinou rezervaci tzn. když na lekci klient nedorazí, platí storno podmínky jako pro všechny ostatní.

Lze rezervovat lekce pouze s přednabitým kreditem ?

Rezervace lekcí lze provádět, i když klient nemá přednabitý kredit.

Je stanoven nějaký minimální počet pro konání lekce ?

Lekce se konají při minimálním počtu 4 rezervací, pokud není v rezervačním systému u konkrétní lekce uveden jiný počet.

V případě rušení lekce pro nenaplnění minimálního počtu rezervací je tato lekce zrušena 2 hodiny před jejím začátkem (u akcí, workshopů, některých lekcí může být lhůta jiná - napsáno vždy u popisu lekce v rezerv.systému)

Rezervovaným klientům je v případě rušení lekce pro nedostatečný počet rezervací zaslána SMS (doporučujeme při registraci zkontrolovat, zda zadané telef. číslo je správné, aby pak SMS mohla být správně doručena). Tyto SMS zprávy rozesílá automaticky rezerv. systém, prosíme klienty, aby na ně neodpovídali.

Jak si klient může dobít kredit na skupinové lekce ?

Kredit si může dobít v hotovosti nebo platební kartou u nás ve studiu  - v takovém případě od nás dostává bonus v podobě vyššího kreditu než je placená částka (viz tabulka v ceníku na webu nebo výše uvedené).

Kredit lze nabít i převodem na účet - postup nalezne klient přímo v rezervačním systému - opět od nás dostává bonus navíc.

Kredit si lze dobít formou Sodexo poukázek - v takovém případě na kreditový účet dobijeme takovou hodnotu, v které nám poukázky u nás ve studiu klient poskytne.

Kredit se dobíjí přímo na klientův uživatelský účet v rezervačním systému, kde se vždy může podívat na zůstatek a pohyby na kreditovém účtu. Vidí lze i platnost kreditu. Žádné kartičky, kterými se pak u nás prokazuje nejsou. Kredit má klient ve svém uživatelském účtu, a z něj se také při rezervaci lekce odečte, v případě včas zrušené rezervace přičte zpět.

Ochrana osobních údajů

 1. S veškerými osobními údaji klienta je nakládáno s maximální opatrností a děje se tak dle platných norem a předpisů. Klienti, jež jsou registrovaní v rezervačním systému udělují svůj souhlas se zpracováním údajů přímo v systému při registraci. Klienti, kteří nejsou registrováni a navštěvuji pravidelně například kurzy dávají svůj souhlas v odevzdané přihlášce.
 2. Osobní údaje klientů jsou využívány jen pro potřeby nezbytné komunikace např. v případě rušení lekce, posílání e-mailů se změnami v rozvrhu a novinkami apod. Nejsou poskytovány třetím osobám.

Závěrečná ustanovení

 1. Odpovědným vedoucím fit studia je Ing. Martina Tůmová.
 2. Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti 1. 9. 2018.
 3. Tento provozní řád může být společností kdykoliv jednostranně změněn.
 4. Pro zákazníky je tento provozní řád závazný vždy ve znění dostupném ve fit studiu k datu návštěvy fitness. Provozní řád je k dispozici na recepci fit studia.
 5. Tento provozní řád se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění.

Paluba Fit Class Relax Club s.r.o.

Michaela Krejčíková, jednatelka

Kontakt

+420 272 114 777 recepce - během provozní doby

+420 722 617 745  

fitkolovraty@seznam.cz

Adresa

Pod Zastávkou 1, Praha 10 - Kolovraty

Parkování

Zdarma v ulici Mírová (naproti Fit studiu), dále v ulici Pod Zastávkou nebo na parkovišti vedle Hasičské stanice, případně v přilehlých ulicích

Provozní doba recepce 

Recepce je otevřená vždy cca 15 min před konáním lekce.
Pokud je lekce s hlídáním dětí, je personál přítomen na recepci i během lekcí. Pokud jsou lekce bez hlídání dětí, klienty si obsluhuje lektorka a během cvičení je studio pro další klienty zavřené.

V případě, že se lekce nekonají z důvodu nemoci nebo pro nedostatek rezervací, je recepce zavřená.

Mimo provozní dobu vyřizujeme vaše požadavky a dotazy na e-mailu či telefonu.

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.